မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းအတွက် ကျသင့်သောအခွန်အခများ

Category - Business Knowledge

Posted on - 2019-09-12 12:48:26
မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းအတွက် ကျသင့်သောအခွန်အခများ
Level

beginner

View Counts

419

Duration

00:00:00

မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းအတွက် ကျသင့်သောအခွန်အခများ

Description

'မရွေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများငှားရမ်းခြင်းအတွက် ကျသင့်သောအခွန်အခများ'

Objectives

'No Objective'


Teachers

U Nay Lin Aung
Tax Consultant,Founder - Tax Consultancy Firm
U Nay Lin Aung

Phone No - 09899991979

Address - mandalay

View Info


Contents of Course

This is the premium course. Pls watch it with android application.

Download